Skip to content

Vedtaget på generalforsamlingen 25. april 1954 med ændringer 1964 og 1965. Hjemsted ændret i 2018 på grund af nedlæggelsen af Jagt- og Skovbrugsmuseet.

§ 1.

Selskabets navn er Skovhistorisk Selskab. Hjemsted Det Grønne Museum i Auning.

§ 2.

Selskabets formål er at fremme interessen for skovens historie i videste forstand. Formålet søges gennemført ved at opmuntre interessen for den skovhistoriske forskning, ved at støtte Det Grønne Museum i Auning, ved møder og ekskursioner samt ved udbredelse af kendskabet til skov i almindelighed.

§ 3.

Som ordinære medlemmer optages såvel personer som institutioner, såsom skovdistrikter og foreninger. Institutioner kan ved stemmeafgivninger kun repræsenteres ved et enkelt medlem.

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Livsvarige medlemmer kan optages mod betaling af 25 gange det til enhver tid gældende årskontingent.

Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen efter forslag af bestyrelsen. De nyder alle medlemsrettigheder, men er kontingentfri.

§ 4.

Udtrædelse af selskabet sker fra udgangen af et regnskabsår efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Kontingentrestance over et år betragtes som udmeldelse.

§ 5.

Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen deler forretningerne mellem sig og vælger formand. Valgene gælder for en periode af tre år; for den første valgperiode og i årene efter en fuldstændig fornyelse af bestyrelsen kommer dog efter lodtrækning det første år to og det næste år to andre bestyrelsesmedlemmer på omvalg. Genvalg kan finde sted.

Valgene foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst to af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Ikke fremmødte medlemmer kan stemme pr. brev eller gennem skriftlig fuldmagt til et tilstedeværende medlem. Intet medlem har dog ret til at afgive mere end tre stemmer.

I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen er denne bemyndiget til at supplere sig. En sådan supplering har gyldighed til førstkommende generalforsamling.

  1. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende, i hans forfald hans stedfortræders.
  2. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol for såvel generalforsamlinger som møder.

§ 6.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden 1. juli. Bestyrelsen fastsætter tid og sted. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske ved skriftlig henvendelse til medlemmerne mindst en måned før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskab.
  4. Budget og forslag.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Indsendelse af forslag fra medlemmerne til forelæggelse på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde inden 1. april.

Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af den fungerende formand og dirigenten.

§ 7.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8.

Alle afgørelser, for hvilke der ikke i lovene er truffet anden bestemmelse, sker ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, træffer bestyrelsen afgørelsen. Lovændringer kræver skriftlig afstemning og fordrer 2/3 af de afgivne, ikke blanke, stemmesedler for at blive vedtaget. Forslag til lovændringer skal fremsættes på en generalforsamling og skal senest en måned før den følgende generalforsamling være tilsendt samtlige medlemmer.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde, som den ordinære generalforsamling, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt begærer det.

§ 10.

Opløsning af selskabet kan kun vedtages af en generalforsamling, der indkaldes med mindst en måneds varsel. Hvert af selskabets medlemmer kan indsende skriftligt votum. For at opløsning af selskabet kan finde sted, kræves skriftlig afstemning, og der fordres mindst ¾ af de afgivne, ikke blanke, stemmesedler. I tilfælde af opløsning afvikler den siddende bestyrelse snarest selskabets regnskab og forpligtelser, og selskabets ejendom overgår til Det Grønne Museum i Auning.

Back To Top